راه اندازی و کنترل Start and control

Electric Motor Controls Tutorial

خودآموز کنترل الکتروموتور

motors selection

انتخاب الکتروموتور براساس بازدهی و کار با درایو

Optimum Pole Configuration

بهینه سازی پیکربندی قطب ها در موتورهای القایی متصل به درایو

Starting and Control of slip-ring induction motors

راه اندازی و کنترل موتورهای اسلیپ رینگ /  روتورسیم پیچی شده

Scroll to top